İletişim Bilgileri

Barış İnşaat Emlak Kuyumculuk Müteahhitlik Gıda Tarım ve Hayv. Ltd. Şti.

  • Yetkili Kişi: Erdoğan BARIŞ
  • Telefon numarası: +90 (538) 947-96-53
  • +90 (216) 324-10-75
  • +90 (216) 470-80-67
  • MSN: info@barisinsaatim.com.tr
  • Skype: barisinsaatim
  • Adres: Esatpaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No:57/61 Barış Apartmanı B Blok Daire:2/2, Ataşehir, İstanbul, 34704, Türkiye

Çalışma Saatleri

Temsilciliklerimiz

Sitedeki güncellemeler

BARIŞ İNŞAAT- Ataşehir Belediyesi - Yapı Ruhsatı Nasıl Alınır İzlenilen Yollar & Liste Tasdiği

29.03.2016 14:42

Ataşehir Belediyesi'nde – Ruhsat Nasıl Alınır İzlenilen Tüm Yollar
Tevhid yapılması gerektiğinde; çap, aplikasyon krokisi ve tapu dilekçeyle beraber imar kaleme verilerek işleme alınır, tevhidi yapılır tapudan yeni tapu çıkarılmış olur, tevhidi yapıldıktan sonra ; İmar durumu, çap, aplikasyon krokisi, inşaat istikamet rölevesi, kot kesit, alınıp mimari avan proje hazırlanır, projenizin kentsel dönüşüm kapsamına alınması için başvuruda bulunularak riskli yapı tespit raporu alınmadan binanın tahliye edilmemesi gerektiği bilinmeli, aksi halde kentsel dönüşüm kira yardımı kapsamına alınamayacağı unutulmamalıdır, kentsel dönüşüm kira yardımı için maliklerin başvuruda bulunması gerekir.

Kira yardımı için maliklerden istenen belgeler:
1-Maliklerin nüfus cüzdan fotokopisi
2-Maliklerin ziraat bankasına ait hesap cüzdan fotokopisi
3-Maliklerin adres bilgileri raporu (nüfus müdürlüğünden alınacak)
4-Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adresle uyumlu olacak şekilde malik adına kayıtlı elektrik su doğalgaz telefon ile ilgili herhangi bir tanesinin riskli yapı tespit raporu tarihinden önceki son 3 aya ait fatura
5-Vekaletname fotokopisi (aslı görülecek), (Malik, bizzat başvurursa vekalete gerek kalmayacak)
6-Emlak vergi beyannamesi (belediye de tahakkuk bölümünden alınır)
7-Tapu belgesi fotokopisi (aslı görülecek)
8-Güncel tapu kaydı (tapudan alınacak)
9-Yıkılan yapılar formu (kentsel tasarım müdürlüğü verecek)
10-Riskli yapı tespit raporu(kentsel dönüşüm müdürlüğünden alınacak)
11-Boştur yazısı (tutanak) ,(kentsel tasarım müdürlüğünden alınacak)

Avan proje onayından sonra kentsel muafiyeti var ise kentsel dönüşüm muafiyet yazısı ilgili yerlere teslim edilerek harçlardan muaf tutulur, Lakin; iski kanal bağlantı bedeli (rabıt makbuzu) ve fen işlerinin yol ve tretuvar harcı (fen işleri için; 01.01.2016 itibariyle) kentsel dönüşüme tabi tutulmaz elden ödenmesi gerekir

Temiz su tesisatı ve pis atık su tesisatı (iski kanal projesi) projesi hazırlandıktan sonra, iskiye proje onay başvurusunda bulunulur.

İski proje onayı başvurusu için gerekli evraklar:
1-Mimari projelerin sonuna kanal projesi (pis atık su tesisatı) eklenerek 4 adet mimari proje,
2-Temiz ve pis su atık kanal projesinin bir paftada olduğu 4 adet tesisat projeleri
3-Tapu, çap, kot kesit, inşaat istikamet rölevesi, aplikasyon krokisi, ve vekaletnamenin asılları ve fotokopileri ile iski başvurusunda bulunulur evrakların asılları incelendikten sonra fotokopiler teslim edilerek asılları iskiden geri alınır.

Zemin etüdünü avan onayından hemen sonra yaparsanız zaman kazanacaksınız.

Zemin etüdü için gerekli evraklar:

1-Kentsel dönüşüm muafiyet yazısı fotokopisi
2-Tapu fotokopisi
3-Kot kesit
4-İmar durumu
5-Vaziyet planı
6-Bina kesiti

Zemin etüdü raporuna etüdü yapan firmanın proje müellifi jeoloji ve jeofizik mühendisleri ile yapı denetim firması tarafından zemin etüd raporunun kapak, sonuç ve öneriler kısmına imza ve kaşe, atılarak belediye tescil kaşe ve imzasından sonra belediye zemin etüd bürosuna teslim edilir. Belediyenin zemin etüd onayından sonra zemin etüd raporunun sonuç ve öneri kısmı statik projeyi hazırlayacak olan firmaya gönderilerek statik proje hazırlatılır.

Yıkımı yapılacak yerin;

Yıkım ruhsatı için gerekli evraklar:

– ( tapu, tapu kaydı, hissedar muvafakatnamesi{noterden}, vekaletname, imar durumu, aplikasyon krokisi, kat karşılığı sözleşme, riskli yapı muafiyet yazısı, kurum yazıları {ayedaş elektrik kesim yazısı, iski su kesim yazısı, igdaş gaz kesim yazısı, nüfus müdürlüğü tahliye yazısı, çevre müdürülüğü moloz taşıma fişi yazısı {gerekli evraklar: …. tamamlanıp taşıma fiş yazısı alınır. }, mali hizmetler borç yazısı {avan proje onayından sonra belediyeden alınır.}, müteahhidin evrakları { sicil durum belgesi {faaliyet belgesi}, vergi levhası, imza sirküleri, ikametgah, müteahhit yıkım taahhütnamesi {noterden}, müteahhit ve yıkıcı firma arasındaki sözleşme, yıkım için izlenecek program (fotoğraflı), iş güvenlik uzmanı belgesi, adres bilgileri raporu {nüfus müdürlüğünden}, proje müellifli şantiye şefinin imza sirküleri, sicil durum/oda kayıt belgesi {inşaat mühendisleri odasından}, şantiye şefi yıkım taahhütnamesi ve yıkım ruhsatı başvuru dilekçesi ile {belediye halkla ilişkiler bölümünde} evraklar tamamlanarak yıkım başvurusu yapılır, ve bina yıkılır. ( yıkımı yapılacak bina riskli yapı tespit onay formu alındıysa bina tahliye edilir yeni adresine taşınan bina sahipleri binanın tahliye edildiğine dair eski ve yeni adres bilgilerini gösteren imzalı ve mühürlü adres bilgi raporu nüfus müdürlüğünden alınır.)

Önceden hazırlanan ve belediye onaylı zemin etüdü raporu neticesine göre temel derinliği ve temel cinsi belirlenmiş olup statik projesi hazırlanır.

Mekanik ve elektrik projeleri çizildikten sonra, proje ile ayedaşa trafo başvurusunda bulunulur.

Trafo başvurusu için gerekli evraklar; ITRF 96, imar durumu, kot kesit, inşaat istikamet rölevesi, tapu, yıkım ruhsatı ve vekalet),

Trafo başvuru sonucu neticesinde trafonun projede olup olmayacağı belirlenerek ayedaş işlemi sonuçlandırılır.

Trafo başvuru belgesi alınarak ,Mekanik ve elektrik projeleri ile birlikte yapı denetim onayı yapıldıktan sonra, belediye halkla ilişkiler bölümünde yazılan dilekçe ile birlikte imar ve şehircilik özel kalemine veya mekanik ve elektrik bürosuna dilekçe ile birlikte proje incelenmesi için başvuruda bulunulur.

Zemin etüd raporu ve statik projenin belediye tescili olduğu gibi, Mekanik elektrik ve mimari projenin de belediye tescili yapı denetim onayından sonra yapılmalıdır.

Ancak; mekanik elektrik ve mimari belediye tescili için gerekli evrakları tamamlamak gerekir. Makina mühendisi, elektrik mühendisi ve mimar için ayrı ayrı yapılması gereken işlemler (belediye tescili için gerekli evraklar)

Belediye tescili için gerekli evraklar:

Belediye tescil bürosunun verdiği form doldurulacak

Noter onaylı taahhütname veya oda durum sicil belgesi (mimari, mekanik ve elektrik projelerinin, oda tescilleri )

Aynı yıl içindeki İ.B.B müellif kaydı

Aynı yıl içindeki oda tescil belgesi (İTB)

Müellifin imza sirküsü

Vekaletname

Yapı denetim sözleşmesi

Riskli yapı muafiyet yazısı veya harç makbuzu

Zemin etüd raporu belediyeye sunulup işleme alınabilir kaşesi (belediye ‘de zemin etüd bürosunda) vurulmadan, yapı ruhsatı başvurusunda bulunulamaz.

Yapı ruhsatı başvurusu için; Yapı ruhsatı için başvuru dilekçesi {belediye halkla ilişkiler bölümünde 5 adet mimari proje (mimari projeye iski kanal projesi dahil edilir.), tapu, aplikasyon krokisi, imar durumu, inşaat istikamet rölevesi, kot kesit belgesi, müteahhit sözleşmesi (taahhüdü) {noterden}, müteahhit firma ile şantiye şefi arasında noter onaylı sözleşme.

Yapı ruhsatının alınması için ; proje tasdik ve ruhsat bürosundan kurum yazılarını alarak, özel kalem bürosuna, tapuya gidecek kurum yazısı hariç diğer kurum yazıları teslim edilir.

Proje tasdik ve ruhsat bürosunun hazırladığı kurum yazıları (fen işleri müdürlüğü, çevre koruma ve kontrol müdürlüğü, mali hizmetler müdürlüğü, tapu müdürlüğü, plan ve proje müdürlüğü).

Özel kalemin vasıtasıyla gönderilen evraklar, evrakların özel kaleme teslimatından bir gün sonra müdürlüklere bizzat başvurulmalıdır.

Fen işleri müdürlüğü için; imar ve şehircilik müdürlüğü yazısı(proje tasdik bürosunun hazırlayıp özel kalem vasıtasıyla fen işlerine gönderdiği yazı),imar durumu, aplikasyon krokisi, inşaat istikamet rölevesi, vekaletname, kot kesit, ve tapu(üzerine irtibat tel yazılacak) hazırlanarak, ( yol tretuvar tahrip hakkındaki) kurum yazısı için hazırlanan evraklar fen işlerine teslim edilip, randevu alınarak yıkımı yapılan yere gidilerek ölçümler yapılır, bunun neticesinde harç kesilerek yatırılması gereken miktar ödenerek işlem sonlandırılır. (01.01.2016 itibariyle kentsel dönüşümden muaf değildir, bizzat yatırılmalıdır.)

Çevre koruma ve kontrol müdürlüğü için; müteahhidin evrakları:(vergi levhası, imza sirküleri, vekaletname ve tapu fotokopileri. Hafriyatçı evrakları:(vergi levhası, imza sirküleri, hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları taşıma izin belgesi(sarı belgeler), kiralık araçlar var ise sözleşmeleri hazırlanarak çevre koruma ve kontrol müdürlüğüne teslim edilerek, çevre yazısı alınır, çevre yazısı alınarak hafriyatçıya verilir hafriyaçı imzasından ve hafriyatın döküleceği yerin belirlenmesinden sonra çevre koruma ve kontrol müdürlüğüne geri getirilir, müteahhit veya şantiye şefi çevre koruma ve kontrol müdürlüğünün verdiği taahhütname formunu imzalayarak işlem tamamlanmış olur.

Mali hizmetler müdürlüğü için; belediye'de tahakkuk bölümüne gidilerek vergi ilişiği var ise vergi ödenip vergi ilişiği kesilir.

Tapu müdürlüğü için; plan proje ve tasdik bürosunun yazdığı kurum yazısı elden takip olup, belediye çıkışı için yazı işleri evrak takip ile belediye çıkışı yapılır, sonrasında bizzat kendimizin evrağı tapuya götürüp tapu kaydı alarak belediye evrak kayıt bölümüne tekrardan giriş yapılarak kurum yazısı işlemi sonuçlanmış olur.

Plan ve proje müdürlüğünü için; (numarataj hakkındaki kurum yazısı), özel kalem vasıtasıyla numarataj bölümüne gelen yazıdan sonra, gerekli evraklar teslim edilerek işleme alınması sağlanır.

Numarataj için gerekli evraklar da hazırlanarak numarataja özel kalem aracılığıyla gönderilir.

Numarataj için gerekli evraklar :
-proje tasdik ve ruhsat bürosunun düzenlediği yazı
-ana kapıları ve dükkan kapılarını detaylı gösteren vaziyet planı
-bağımsız bölüm listesi
-yeni yapılacak binanın ıtrf-96 koordinatları
-kot kesit belgesi fotokopisi
-inşaat istikamet belgesi
-yerin boş olduğunu gösteren aplikasyon krokisi
-harita (plan) örneği fotokopisi
-tapu senedi fotokopisi
-boş yazısı veya ( yıkım ruhsatı )
-kentsel dönüşüme girmiş ise muafiyet yazısı

İmar ve şehircilik müdürlüğü plan proje ve tasdik bürosunun yazdığı kurum yazılarının cevabı, mekanik ve elektrik projeleriyle birlikte mekanik ve elektrik bürosuna verilen bir adet mimari mekanik ve elektrik bürosunun onayından geçmeden, mimari proje incelenmesi olmayacağı, bu sebeple statik proje incelenmesi de olmayacağından, kurum yazılarını zamanında (avan projesi onayından hemen sonra ) istemeyi unutmayınız. Kurum yazılarının, plan proje ve tasdik bürosuna geri dönüş cevabı neticesinde, mekanik ve elektrik projelerinin onayı ile mimari uygulama projesi incelemeye alınır ve

Ruhsat, tescil bölümünde yazılmaya verilir. Yazılan ruhsat ile birlikte mimari proje raportör ve şef tarafından imzalanarak çıkışı yapılır, dosyaya statikte dahil edilip zemin ve statik büroya teslim edilir , Burada incelenen statik ve mimari proje raportör ve şef tarafından imzalanarak çıkışı yapılır. buradan mimari proje ve ruhsat sırasıyla müdür ve başkana sevk edilir incelenen mimaride düzeltme olmaması durumunda müdür ve başkan ruhsat ve mimari projeleri imzalayarak proje tasdik bürosuna ruhsat çıkışı yapılmak üzere götürülür buradan da imar kaleme götürülerek son çıkışı yapılarak işlem tamamlanmış olur.

Dikkat edilmesi gereken konulardan biride; bağımsız bölüm listesidir. Burada hissedarlar, sözleşmeye uygun vede arsa payları doğru hesaplanmadı ise, tapuya giden mimari proje, iade edilerek düzeltmesi istenilir, bunun içindir ki bağımsız bölüm listesinin doğru hesaplanması yada önceden tapuya götürülerek mimari projeye doğru listenin girilmesi, zaman kaybını önleyecektir. Bağımsız bölüm listesi yanlış girilerek tapudan iade edilen mimari projenin liste takdik onayı için; belediyeye gidilip halkla ilişkiler bölümünde liste tasdik dilekçesi yazılarak, imar ve şehircilik kalemine projenizin dosyasıyla beraber verilir, işlenen yazılardan sonra proje ruhsat kalemine götürülür buradan da proje ruhsat şefine havale edilir, proje ruhsat şefinin imza ve havalesi neticesinde tescil bürosuna havalesi sağlanır. Tescil bürosunda incelenen projede, projedeki düzeltmeler neticesinde gözden kaçan raportörün eksik imzası olabileceğinden tescilin onayı alınmadan projenin ozaliti çekilmemesi daha doğru olur. projenin bu safhadan sonra tescilin onayı ile dosyada kalacak ibaresi olan projeyi (tapudan iade edilen projenin ozalitini çekmeyiniz! dosyada kalacak olan, yani belediye arşivinde kalacak olan projenin çıktısını alınız, tescil tamamdır, raportörün eksik düzeltme imzası yok, dedikten sonra ozalit çıktısı alınmalıdır aksi halde imza eksiği ile tekrardan çıktı alınması gerekir.) vermesinden sonra projenin ilk kapağına tapunun bağımsız bölüm listesi eklenerek taranır, taranan projenin çıktısı alınır, ayrıca taranan bu proje pdf formatında cd ye aktarımı sağlanarak cd alınır. Bağımsız bölüm listesinin dört köşesine projenin müellifi mimarın imza ve kaşesi ve de mal sahiplerinin ya da vekil kişinin imza kısmına, imza atmasından sonra, belediyeye götürülerek tescil onayına sunulur, buradan tescilin; proje ruhsat şefi ve imar müdürüne üst yazıları yazması ile sırasıyla proje ruhsat şefine ve oradan imar müdürüne gidilip imzaların atılmasıyla, belediye işlemi tamamlanmış olur, ozaliti alınan bu proje ve pdf formatındaki cd, tapuya götürülerek teslim edilir.

Erdoğan BARIŞ